Βιογραφικό

Ο αγγειοχειρουργός Γιώργος Τρελλόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μεγαλόκαμπο Δράμας. Φοίτησε στην Ιατρική σχολή του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έκανε τη διαδακτορική διατριβή του στο Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευση στην ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Έκτοτε, ασκεί το κλινικό έργο του με επιτυχία για περισσότερο από μία δεκαετία, από τη θέση του Επιμελητή Α’, στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου». Εκτός από την άριστη γνώση του στην κλασίκη χειρουργική αντιμετώπιση, δίνοντας το «παρών» στις συνεχείς επιστημονικές εξελίξεις, είναι εξειδικευμένος σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές των αγγειακών παθήσεων, όπως η ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, η αγγειοπλαστική καρωτίδων και περιφερικών αγγείων κ.α..

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων ως ειδικός ομιλητής για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στην Αγγειοχειρουργική ειδικότητα.

Παρούσα απασχόληση
Επιμελητής A΄ Αγγειοχειρουργικής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Γ.Π. Νο­σο­κο­μείου «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκης

Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρική Σχολή
Ημερομηνία λήψης πτυχίου : 1993

Στοιχεία Διδακτορικής διατριβής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιατρική Σχολή, Αγγειοχειρουργική Κλι­νική (υπό τον Καθηγητή κ. Λαζαρίδη)

Θέμα διδακτορικής διατριβής
Εκπόνησή της (από τον Απρίλιο του 2008) με θέμα: «Η συστηματική φλεγ­μο­νώδης αντί­δρα­ση στην ενδαυ­λική αντι­μετώπιση του ανευρύ­σματος της κοιλιακής αορτής»

Στρατιωτική θητεία
Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία πρώτα στη Σ.Σ.Α.Σ και στη συνέ­χεια ως οπλίτης στο Διδυμότειχο από όπου και απολύθηκα το 1989.

Εμπειρία

Ειδικότητα
– Από τον Ιανουάριο του 1995 έως τον Μάρτιο του 1998 υπηρέτησα ως ειδικευόμενος Χειρουργικής στη Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης.
– Από τον Απρίλιο του 1998 έως τον Μάιο του 2002 υπηρέτησα ως ειδικευό­μενος Αγγειοχειρουργικής στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική του Αριστο­τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Γ.Π. Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».
– Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων της ειδικότητας παρα­κο­λούθησα τις δραστηριότητες της Κλινικής Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων του Γ.Π.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». Επίσης κατά τη διάρ­κεια της ειδικό­τητας παρακολούθησα για πέντε (5) μήνες τις δραστη­ριότητες της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Γ.Π.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο». Απέκτησα στα χρόνια της ειδικότητας ιδιαί­τερα σημα­ντική εμπειρία, πέρα από την κλασική αγγειοχει­ρουργική, στις καινού­ριες μεθόδους Ενδαγ­γεια­κής Χειρουργικής.

Επαγγελματική εμπειρία
Σεπτ. 1993 – Ιαν. 1995 : Από το Σεπτέμβριο του 1993 έως τον Ια­νουά­ριο του 1995 εκπλήρωσα την υπη­ρε­σία υπαί­θρου στο Π.Ι. Ποταμών, Κάτω Νευροκοπίου Δράμας.

Κλινική εμπειρία
Γνωρίζω καλά και μπορώ να σχεδιάσω και να εκτελέσω με ευκολία ενδαγγειακές επεμβάσεις, σε όλο το φάσμα των αγγειακών επεμβά­σεων, εφόσον έχω εκτελέσει πληθώρα ενδαγγειακών επεμβάσεων ως χειρουργός, αλλά και σημαντικό αριθμό επεμβάσεων, συμμετέ­χοντας ως Α’ βοηθός.

Συμμετείχα σε εξειδικευμένα κλινικά μαθήματα ενδαγγειακής χει­ρουρ­­γικής στο εξωτερικό όπως:

– The AneuRx Stent Graft Clinical Applica­tions Training Enschede

– The Netherlands 2000

– The Talent Stent Graft system Physician Training Program

– The Netherlands 2001

  • Συμμετείχα ως εκπαιδευτής σε workshop ενδαγγειακής χειρουρ­γικής σε διεθνές συνέδριο (XI Congress of the Mediterranean League of Angiology and Chios Vascular Surgery, 30 Μαΐου- 2 Ιουνίου 2001)
  • Από το 2004 έως και σήμερα (2011) εργάζομαι σε θέση Επιμελητή Β΄Αγγειοχειρουργικής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Γ.Π. Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης
  • Επίσης, από το 2004 έως και σήμερα (2011) συμμετέχω στο σχεδιασμό και την υλο­ποίη­ση σε περισσότερες από 2.000 ενδαγγεια­κές και ανοιχτές επεμβάσεις, τακτικές και επείγουσες
  • Από το 2007 συνεργάζομαι και με την Πανεπιστημιακή Αγγειοχει­ρουρ­­­γική Κλινική του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, συμμετέ­χοντας στην ανάπτυ­ξη και εξέλιξη της ενδαγγειακής αγγειο­χειρουρ­γικής και σ’ αυτήν την Κλινική
  • Αναλαμβάνω δύο ή τρεις (2-3) γενικές εφημερίες το μήνα και μία (1) ημέρα την εβδομάδα είμαι υπεύθυνος για Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Αγγειοχειρουργικής στα οποία βλέπω περισσότερους από 30 ασθενείς την ημέρα και πάνω από 1.000 ασθενείς το χρόνο